Logo Polskiego Radia
Print

Karta Polaka rozszerzona na cały świat

PR dla Zagranicy
Halina Ostas 15.04.2019 08:18
  • Nowelizacja ustawy o Karcie Polaka przyjęta przez Sejm. Relacja Michała Fedusio [posłuchaj]
Nowelizacja ustawy o Karcie Polaka zakłada rozszerzenie działania Karty na wszystkie kraje świata
Wikimedia Commons/Council of Ministers of the Republic of Poland/Public domain

Karta Polaka potwierdza przynależność do narodu polskiego. Obecnie przyznawana jest osobom polskiego pochodzenia żyjącym w 15 krajach za wschodnią granicą, powstałych lub odrodzonych po rozpadzie ZSRR, które nie uznają podwójnego obywatelstwa.

Karta Polaka znosi obowiązek uiszczania opłat wizowych przy wyjeździe do Polski, opłat konsularnych przy rozpatrywaniu wniosku o nadanie obywatelstwa, ułatwia też uzyskanie zezwolenia na pracę w Polsce lub prowadzenie działalności gospodarczej.

Sejm wprowadził cztery poprawki, zgłoszone wcześniej do projektu przez klub PiS. Jedna z nich precyzuje, że konsul lub wojewoda (w wypadku, gdy rząd w drodze rozporządzenia wyznaczy go jako organ właściwy w zakresie przyjmowania wniosków o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka) wydaje decyzję o przyznaniu albo odmowie przyznania Karty Polaka nie później niż w terminie 30 dni od dnia przedstawienia przez właściwe organy informacji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby także do innych organów administracji publicznej.

Inna poprawka precyzuje termin, gdy konsul lub wojewoda, wydaje decyzję o przedłużeniu ważności Karty Polaka albo odmowie przedłużenia jej ważności - może to zrobić nie później niż w terminie 30 dni od dnia przedstawienia przez właściwe organy informacji służb. Przyjęto również, że ustawa wejdzie w życie w terminie 30 dni od dnia jej ogłoszenia, a nie 14, jak pierwotnie zakładał projekt noweli.

Osoby ubiegające się o Kartę Polaka muszą wykazać swój związek z polskością - w tym przynajmniej bierną znajomość języka polskiego, wykazać, że jedno z rodziców lub dziadków bądź dwoje pradziadków było narodowości polskiej; bądź przedstawić zaświadczenie organizacji polonijnej o działalności na rzecz kultury i języka polskiego.

W wyniku nowelizacji ustawy z 2016 roku posiadacze Karty Polaka, przyjeżdżający do Polski z zamiarem osiedlenia się na stałe, dostaną bezpłatnie Kartę Stałego Pobytu, po roku otrzymają obywatelstwo polskie, a w międzyczasie będą mogli liczyć na pomoc w okresie adaptacji - m.in. będą mogli ubiegać się o świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów gospodarowania i bieżącego utrzymania na okres do dziewięciu miesięcy, dofinansowanie do wynajmu mieszkania, intensywnej nauki języka polskiego czy kursów zawodowych.

PAP/ho

Print
Copyright © Polskie Radio S.A O nas Kontakt