Logo Polskiego Radia
Кантакт

Polskie Radio dla Zagranicy
Redakcja Białoruska
POBox 46, 00-977, Warszawa, Polska
+ 48 22 645 93 66

ды наш адрас у Беларусі:
a/с 45,
Віцебск 210015
Тэма
Камэнтар/пытаньне
Ваш email
Подпіс
Copyright © Polskie Radio S.A Пра нас Кантакт